Hair: Chrissi J
Photography: Aysha Banos
MUA: James Vincent

Hair: Chrissi J

Photography: Aysha Banos

MUA: James Vincent